വയനാട്ടിൽ ഒരു മഴനാളിൽ …


വയനാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധ വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണിത്. നഗരത്തിരക്കിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി കുറച്ചു നാൾ ചിലവിടാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഹോളിഡേ ഹോം ഒന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : സജിത്ത് കുമാർ - Whatsapp ( +91 95673 94350 )

Dynamic Modal Popup content using Bootstrap


Say, You have a website which displays a series of Quotes or Greetings cards. Each of these panel contain unique information to display. Now you need to put this all in a single page, without any redirection to another page. Obviously Bootstrap modal popup is the one will come to your mind. But, you will … Continue reading Dynamic Modal Popup content using Bootstrap

Mongolian Empire – History of Asia


The rise of Mongol Empire 1187 - Temujin were at war with Jamukha, his blood brother over the supremacy of Mongolian tribes. 1204 - Temujian pursued & defeated Jamukha.He then executed him. 1206 - Temujin was proclaimed Genghis Khan, the Great Khan. 1207 - Mongol conquest of Kyrgyz, Oirat, and Buryat. 1210 - Western Xia … Continue reading Mongolian Empire – History of Asia