Invite all friends to LIKE your page in facebook


facebook-logo-182x84

facebook പേജ് ലേക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും friends നെ ഒറ്റയടിക്ക് invite ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആ ഫീച്ചർ ഇപ്പോൾ facebook നിർത്തി. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത്തരം ആവശ്യം നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു ചെറിയ trick .
നോട്ട്: chrome ബ്രൌസർ ഉപയോഗിക്കുക, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് / ലാപ്ടോപ് ഉപയോഗിക്കുക , ബ്രൌസർ ഇൽ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് enable ആയിരിക്കണം
1. invite ചെയ്യേണ്ട പേജ് ഇൽ പോകുക . (
2. click Invite friends to like this Page ചെയ്യുക,എന്നിട്ട് ബ്രൌസേരിന്റെ  അഡ്രസ്‌ ബാർ  പോയി
3. താഴെയുള്ള ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് അതുപോലെ തന്നെ copy എടുത്തു, ബ്രൌസർ ന്റെ അഡ്രസ്‌ bar ഇൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്പേസ് , വൈറ്റ് സ്പേസ് ഈ കോഡിന്റെ ഇടയില വരാൻ പാടിലാ. javascript: മുതൽ അവസാനം വരെ ഇടയ്ക്കു വൈറ്റ് സ്പേസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല

please click here to get javascript code

4. പേജ് അഡ്രസ്‌ bar enter ബട്ടൺ അടിക്കുക

now the invite process will start. Sit back and relax !!

Advertisements

Editing/Customize Concrete 5 Theme


Concrete 5 is an awesome CMS, yeah I know I write this post in my wordpress blog :P. But aside of that, c5 is seriously a rock solid tool for building  corporate project.  There is a good strong community to help your issues and doubts as well.

I want to share one small tip with you, that is editing/customizing a theme in Concrete 5. The general method is to over ride the theme packed with c5 which means a core theme. Full tutorial is here.

But you might get into an issue ‘new edited theme is not listed in the dashboard’ or ‘concrete 5 new theme is not visible in dashboard.’

 

In such case, please consider following tips to make it work

Example, If you want to use “elemental” theme as starting point do this:
Copy this folder

concrete/themes/elemental

to

application/themes/

and change folder name to “test”
then change:

application/themes/test/description.txt

to

Test
This is my first template

then change

application/themes/test/page.php

first three lines

<?php
namespace Application\Theme\Test;
use Concrete\Core\Page\Theme\Theme;
class PageTheme extends Theme{

and change

application/themes/test/css/main.less

line 6 to:

@import "../../../css/build/core/include/mixins.less";

 

Hope it helps. Happy Concreting !!

 

One Stop solution for adjust screen brightness in Linux


This one is just temp/quick fix for brightness issue for Linux machines. Some people, like me cannot stand with higher values of computer screen brightness. We surely adjust as per our eye suitability.  But what if we work on Office Machines or using a friend’s one ? May not all the time, we shall have full permission to change the screen brightness. In such cases, this quick fix can be a heaven for your eyes. 😛

First

we find which display device we are connected to. open your Terminal and fire this below command. Please dont type ‘#’ also. It is for just to indicate that is a terminal / shell env.
#xrandr -q | grep ” connected”

Now, this will output the connected display such as

VGA1 connected primary 1366×768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm 

This is in my case, but it will vary as per systems. For me VGA1 is my display. Some times it may show LVDS1 and so on.

Now, use the second command for set up our brightness level

#xrandr –output VGA1 –brightness 0.6

that is, we set the brightness 60% of maximum brightness. This is ok for my eyes, but not for my Boss, so whenever he leans to my monitor for some thing, I will set this back to 1. voila !

So thats how Save Eye from Blindness going !! 😛

 

Install and setup Odoo 9.0 in Ubuntu/Debian Distro


Odoo is an enterprise class level ERP suite, in fact it can replace so many applications on a row. You can find such lists here -> Replace all your business apps with Odoo 9

Now,  to install Odoo Server in your  Dev Server, a lil bit edgy, need some touch  of a human hand. Lets see how to do that. As per the Odoo documentation, which have installation instructions for windows, Linux(deb/rpm) etc. Lets go for Debian/Ubuntu choice.

We are going to install Odoo using apt-get, the awesome package manager of Debian world. First we have to add the Odoo repo to our apt-source list and GPG key. For that, fire the below command line / terminal

wget -O – https://nightly.odoo.com/odoo.key | apt-key add – 

Then fire the next command to add repo list

Mind the version name and update repo package info and install odoo

echo ‘ “deb https://nightly.odoo.com/9.0/nightly/deb/ ./” >> /etc/apt/sources.list  ‘

 

NOTE :- To print PDF reports, you must install wkhtmltopdf yourself: the version of wkhtmltopdf available in debian repositories does not support headers and footers so it can not be installed automatically. The recommended version is 0.12.1 and is available on the wkhtmltopdf download page, in the archive section. As there is no official release for Debian Jessie, you can find ours on http://nightly.odoo.com/extra/.

 apt-get update && apt-get install odoo

This will  install odoo server in dev machine. Lets assume this step pass with no fail. Now  open your web browser and go to http://localhost/8069

Note that 8069 is the default port for Odoo Server. You will get a prompt for setting up Admin password  and Database name. Just fill up those and install button, then  it will take to administrator backend.

odoo_003

Voila, your Odoo Server is ready ! You can explore and try more things as you wish, you can get help from Odoo website itself for more info

Ref:-
https://www.odoo.com/documentation/9.0/setup/install.html

 

Magento => Migrate from Live to Local Server


Hello,

Some times, you want to migrate your live magento site to local server, for some dev requirements. This could really be a pain in the arsenic* if you will be a lil careless when you do this migration. So please take care of some important steps when you do this

  1. Copy all files/folders from Live Site
  2. Export the DB backup from live site
  3. Delete every thing inside /var/cache folder
  4. Rename/delete local.xml file in /app/etc folder

Now you can create a new Database in your local server using phpMyAdmin or any other DBTool you like. Go to  http://localhost/your_local_magento_site  – this would be your local server folder that you copied all files from live server.

Now it will give you a new installation procedure. Go for it.

 

Some time, you might find another bottleneck error for local host server configuration. If you get that error, try to disable  Javascript in your browser and go for that step, After the step you can enable javascript back.

Once you finish everything, you are good to go for local version of your Live Magento website.

If you are getting a redirection problem, that http://localhost/_your_local_magento_site is still redirecting to your live server address, then you have to make sure a few more things

  1. make sure clearing /vare/cache folder
  2. Do this query in your phpMyAdmin or any other mysql tool you use
SELECT * FROM `core_config_data` WHERE `path` LIKE '%base_url%'

and set value to your localhost address. 
3. Make sure your .htaccess file is not redirecting to your live server


Edit the core_config_data Table

Find the table called core_config_data in the list of tables shown on the left of phpMyAdmin, click it and then click Browse. Remember that if you opted for a prefix for your tables then the table name will be yourprefix_core_config_data.

Find the field web/unsecure/base_url and change the associated value from your existing directory destination to your new one. Remember to include http:// at the start and a trailing / at the end.

Now find the field web/secure/base_url and change the associated value in the same way.

 

and finally, remove your old local.xml file, you can change that file name to local.xoo or some thing.

After installation, go to Admin section and then

(i)Flush all cache. (ii)Re-Index all data. (iii)Flush all cache.

 

there you can go the local Magento site !!

 

 


	

Korora 21 – A powerful riding horse


Korora21 – A tamed Wild Horse
———————————–
Korora is some thing a well trained powerful horse with all setup for the ranger  as in Fedora, the user has to take the extra effort / time.

I was a satisfied K20 user, which is the first time I got my hand laid over Korora.  I had some small issues with PulseAudio permission issues wit k20 but apart from that the experience was awesome.

so, K21 does keep that awesome impression. I chose XFCE spin, XFCE is getting better and mature, it is the new Gnone Classic.  The installation went pretty smooth and tidy. The new system logged me in very fast, faster than my other two distros (Frugalware and NetRunner 15).

Some of the points that make this Distro cooler

1. System responsiveness is strong and stable. Not bloating, lagging
2. Memory consumption is nominal
3. Excellent Theme and Icons (GreyBird)
4. I can install and Fedy for tweaking and customization
5. Fedora repositories with extra, like an Ocean, one can install any thing they need

SMPLAYER was not in the default applications. But it took just a minute to install with  yum. Same as Skype, I installed with Fedy.

Yumex is the GUI for package management, which is still Raw and Basic compared to the Debian / Arch equivalents. Hope Fedora will bring some thing cooler and easier.

So, at the end of the day, Korora 21 is just awesome distro for your general purpose computing. You can be a noon, inter or advanced. This distro surely deserves higher ranking in Distrowatch 🙂

Mageia 5 beta 1 Review – A User perspective


This is just a user review of Mageia 5 beta 1 ( Mageia-5-beta1-LiveDVD-KDE4-x86_64-DVD ).

Mageia 5 Beta KDE – 64 bit Version

 

I have download and put it into the USB stick and booted the live mode. The live mode was straight, clutter-free and fast. It correctly detected my screen / laptop resolution, my graphics card , bluetooth and USB internet (MTS Mblaze).  Everything is working, so I went for the installation

 

1. Installation

 

I choose the USB installation boot method rather than installing it from the Live Mode.  There are not much changed in the installer, same interface and questions. Just few questions, selecting location, keyboard etc. Then it comes to the partition selection step. I went for custom partition option, after I chose partitions, hit install.

The installation went smooth, took around 15-20 minutes maximum. After post-installation question, I hit reboot and my new desktop is there !

 

2. Desktop :-

 

The default KDE desktop is so normal, not much aesthetics. It is just plain KDE desktop with all effects on. So I went to customize it, tweaking some themes and icons etc

 

WindowDecoration1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

flatter_iconset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

desktoptheme_midna2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Applications

There quite useful applications are pre-packed with this version. Firefox for browser, Dragon player  and Amarok for multimedia.  Libre Office package is installed, archiving tool is there.. Well, its enough for a decent start

 

4. System Responsiveness :-

My benchmark for system responsiveness is my Netrunner KDE version. Its blazing fast, so I compare Mageia with with that. The result, is Mageia performed well enough. System is responsive and communicative. The Booting time is not so much, comparing other  distros and KDE greeter themes is ok.

 

Bugs :-

 

There are not much bugs to report yet. Installation was smooth. Booting and system responsiveness is cool. I dont find any bug or problem so far. If I will,  update it.  So this beta 1 is working good and I am sure the final release will be better.

Here is my desktop – Mageia-5-beta1-LiveDVD-KDE4-x86_64

desktop