വെളുപ്പും കറുപ്പും..


“വെളുപ്പും കറുപ്പും
——————-
എന്റെ കറുപ്പിനഴകില്ല എന്ന് നീ പറഞ്ഞു 
നിന്റെ വെളുപ്പിന് ഉയിരില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും 

എന്റെ കറുപ്പിന് മണമില്ല എന്ന് നീ പറഞ്ഞു 
നിന്റെ വെളുപ്പിന് ശവ നാറ്റം ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും 

എന്റെ കറുപ്പിന് ആയിത്തമാനെന്നു നീ പറഞ്ഞു 
നിന്റെ വെളുപ്പിന് പൊരുത്തമില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും 

എന്റെ കറുപ്പിന് ചരിത്രത്തിന്റെ സുഗന്ധം 
നിന്റെ വെളുപ്പിന് വെറുപ്പിന്റെ ദുര്ഗന്ധം 

എന്റെ കറുപ്പിന് യാതനയുടെ ആത്മബലം 
നിന്റെ വെളുപ്പിന് പലായനത്തിന്റെ ഭീരുത്വം 

എന്റെ കറുപ്പിന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഉദ്കൊഷം
നിന്റെ വെളുപ്പിന് പാരതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം

One thought on “വെളുപ്പും കറുപ്പും..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s